Znalecké úkony

Úlohou znalca je v rámci jednotlivých znaleckých úkonov odborne a vyčerpávajúco odpovedať na otázky zadávateľa, nestranne a nezaujato. Otázky zadávateľa musia byť jasne definované v zadaní. Mojou silnou stránkou sú praktické skúsenosti a všeobecný prehľad v právnych normách, ktoré upravujú podmienky prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou a námornou dopravou.

Pre zadávateľov vykonávam nasledujúce znalecké úkony:

  • znalecký posudok a jeho doplnok
  • odborné stanovisko alebo potvrdenie
  • odborné vyjadrenie
  • vysvetlenie

Všetky vykonané znalecké úkony sú vedené v znaleckom denníku pod poradovým číslom. V prípade doplňujúcich informácií ma kontaktujte telefonicky alebo emailom, ktorý je uvedený na týchto webových stránkach.

Ing. Luboš HALAMA, PhD.
Súdny znalec zapísaný v zozname znalcov MS SR
Odbor: 28 00 00 PREPRAVA
Odvetvie: 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo

T: +421 902 341 031
E: expert@dgsa.sk