Znalecké úkony

Mojou úlohou je v rámci jednotlivých znaleckých úkonov odborne a vyčerpávajúco odpovedať na otázky zadávateľa, nestranne a nezaujato. Otázky zadávateľa musia byť jasne  definované v zadaní. Mojou silnou stránkou sú praktické skúsenosti a všeobecný prehľad v právnych normách, ktoré upravujú podmienky prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou a námornou dopravou. Špecializujem sa predovšetkým na cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu, na prepravu nebezpečných odpadov, ale aj na prepravu rýchloskaziteľného tovaru (ATP), prepravu živých zvierat či prepravu ľudských pozostatkov (Berlínsky dohovor).

Pre zadávateľov vykonávam nasledujúce znalecké úkony:

  • znalecký posudok a jeho doplnok
  • odborné stanovisko alebo potvrdenie
  • odborné vyjadrenie
  • vysvetlenie

Všetky vykonané znalecké úkony sú vedené v znaleckom denníku pod poradovým číslom. V prípade doplňujúcich informácií ma kontaktujte telefonicky alebo emailom, ktorý je uvedený na týchto webových stránkach.