Dopravné právo

Dopravné právo upravuje vzťahy medzi dopravcom a prepravcom. V praxi sú však práve tieto dva pojmy veľmi často zamieňané. Preprava nie je to isté čo doprava a prepravca nie je to isté čo dopravca.

Prepravca je spoločné pomenovanie pre odosielateľa a príjemcu a preprava je tak súhrn všetkých činností, ktoré sú spojené s premiestnením tovaru z miesta odoslania do miesta príjmu (balenie, skladovanie, nakládka, vykládka atď.). Súčasťou procesu prepravy tovaru je aj doprava, ktorá predstavuje iba fyzický pohyb predmetu prepravy pomocou dopravného prostriedku po dopravnej ceste a dopravcom je tak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vlastní alebo prevádzkuje dopravný prostriedok.

Dopravné právo je možné členiť na medzinárodné a vnútroštátne dopravné právo. Zatiaľ čo medzinárodné dopravné právo sa riadi predovšetkým medzinárodnými dohodami a dohovormi, vnútroštátne dopravné právo podlieha právnym normám Slovenskej republiky (najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Medzi najčastejšie prípady, ktoré spadajú do oblasti dopravného práva patrí:

  • strata alebo poškodenie prepravovaného tovaru
  • spory o náhradu škody spôsobenej počas prepravy
  • porušenie zmluvných podmienok v zmluve o preprave

Ing. Luboš HALAMA, PhD.
Súdny znalec zapísaný v zozname znalcov MS SR
Odbor: 28 00 00 PREPRAVA
Odvetvie: 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo

T: +421 902 341 031
E: expert@dgsa.sk