Spoločná havária

Počas prepravy tovaru námornou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou je náklad vystavený riziku „spoločnej havárie“ (General Average). Spoločná havária nastáva v okamihu, keď je plavebné spoločenstvo (plavidlo, posádka a prepravovaný náklad) vystavené spoločnému nebezpečenstvu. Za účelom záchrany plavebného spoločenstva je následne vyvinutá zámerná činnosť (alebo zámerná nečinnosť) následkom ktorej vzniknú mimoriadne výdaje. Tieto výdaje sú rozdelené medzi plavidlo, prepravné a náklad pomerne podľa ich hodnoty na účet vlastníka plavidla a vlastníka nákladu, ktorí sú povinní znášať pomernú časť škody zo spoločnej havárie.

Výška výdavkov zo spoločnej havárie sa stanovuje na základe „dispaše“, ktorú vyhotovuje odborne spôsobilá osoba menovaná prevádzkovateľom plavidla DISPAŠER.
Na priebehu vyhotovenia dispaše sa môže podieľať aj dispašer menovaný vlastníkom prepravovaného tovaru (tzv. kodispaš). Pokiaľ nie je však vymenovaný dispašer za účelom kodispaše, protestovať proti rozdeleniu výdavkov zo spoločnej havárie je možné iba súdnou cestou.

Ing. Luboš HALAMA, PhD.
Dispašer České hospodářské komory / Dispatcher of Czech Camber of Commerce

T: +421 902 341 031
E: expert@dgsa.sk