Preprava nebezpečných vecí

Nebezpečné veci alebo nebezpečné tovary (nebezpečný náklad) sú látky alebo predmety, ktoré svojimi vlastnosťami ako je napríklad horľavosť, jedovatosť a pod., môžu ohroziť zdravie človeka, spôsobiť dokonca jeho smrť alebo môžu vážne ohroziť životné prostredie. Z tohto dôvodu ich preprava podlieha osobitným podmienkam, ktoré upravujú medzinárodné dohody a dohovory pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, námornú a leteckú dopravu.

Tieto dohody a dohovory sú platné nie jen pre medzinárodnú prepravu, ale sú implementované do národného právneho prostredia prostredníctvom zákonov, ktoré sa na tieto dohody a dohovory odvolávajú a vzťahujú sa tak aj na vnútroštátnu prepravu.

Osobitné postavenie v oblasti prepravy nebezpečných vecí a tovaru majú nebezpečné odpady. Veľmi často sa v praxi zabúda na skutočnosť, že aj odpady zapísané v Bazilejskom dohovore ako nebezpečné odpady, podliehajú požiadavkám medzinárodných dohôd a dohovorov, ktoré upravujú prepravu nebezpečných vecí a tovaru. Aj zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa odvoláva v paragrafoch týkajúcich sa prepravy alebo balenia na všeobecne záväzné predpisy, ktoré upravujú problematiku prepravy nebezpečných vecí a tovaru.

Okrem medzinárodných dohôd a dohovorov sú tu aj smernice a nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES. Medzí základné právne normy tohto charakteru patria:

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o preprave odpadov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/87/ES o technických požiadavkách na plavidlá vnútrozemskej plavby

Medzinárodné dohody a dohovory pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, námornú a leteckú prepravu nebezpečných vecí a tovaru:

  • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (dohoda ADR)
  • Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (dohoda ADN)
  • Poriadok o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po železnici (Poriadok RID – príloha B medzinárodného dohovoru COTIF)
  • Pravidlá na prepravu nebezpečného tovaru (príloha 2 SMGS – Организация Сотрудничества Железных Дорог)
  • Medzinárodný námorný kódex na prepravu nebezpečného tovaru (IMDG Code)
  • ICAO Technické inštrukcie alebo IATA DGR pre leteckú dopravu