Súdny znalec

Za znalca je považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcom pre zadávateľa (súdy, orgány verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby) za podmienok ustanovených Zákonom NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne, riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis nestanovuje inak.

Znalec zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať znalecký úkon iba ak je vo veci vykonania úkonu zaujatý, nie je zapísaný v odbore alebo odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať, súd alebo orgán verejnej moci mu v konaní nepriznal preddavok alebo iný zadávateľ nezložil preddavok na vykonanie úkonu, závažné rodinné, zdravotné, pracovné problémy mu neumožňujú vykonať úkon riadne a včas a nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s jeho činnosťou.

Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času – znalečné.

Ing. Luboš HALAMA, PhD.
Súdny znalec zapísaný v zozname znalcov MS SR
Odbor: 28 00 00 PREPRAVA
Odvetvie: 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo

T: +421 902 341 031
E: expert@dgsa.sk